31° Espos. Marsala/16° Espos. Trapani - 20/21 Aprile 2024